Search This Blog

Translate

Pagina's

dinsdag 20 september 2011

BANKEN ZIJN OVERBODIG, tenzij..


Beurzen imploderen, de virtuele goudprijs stijgt. Wat is nog “waarde”?
Door de economische crisis als direct gevolg van een wereldwijde en eeuwenlange bankfraude, vraagt men zich wel eens af, of het niet anders had gekund of zelfs gemoeten. De grote massa kan niet goed bevatten wat er zich achter de facades afspeelt. Wat ons wordt voorgehouden, is dat de waarheid of is het propaganda om de waarheid bij ons weg te houden? Bankieren is een mysterie met als enige doelstelling ons onwetend te houden en opdat wij denken, dat het zonder bankinstellingen onmogelijk is welvaart te bereiken. Hoe kan dat nu blijven werken?
Het onderdrukken van de werkelijkheid, het manipuleren van informatie en het doordrukken van een leugen om een oorlog te rechtvaardigen is exact dezelfde methode om de werkelijkheid van het bankensyndicaat te verdoezelen. Met slechts één doel: het accumuleren van rijkdom en macht bij een zo klein mogelijke elite.

Banken zijn overbodig

Banken zijn overbodig, is onze stelling van vandaag. Als we bankinstellingen vergelijken met bijvoorbeeld een bakkerij, dan is het verschil schrijnend.
  1. De bakker bakt brood en koopt daarvoor grondstoffen in om dat brood te produceren. Zijn arbeid zet hij om in toegevoegde waarde.
  2. De bakker zorgt voor voedsel voor zijn klant, die daarvoor moet betalen, al was het met een kilo aardappelen.
  3. Doet de bakker het niet goed, dan gaat hij failliet en is het over en uit.
Als we hetzelfde simpele stelsel nu eens toepassen op een bankier, dan constateren wij een onthutsend verschil met als gevolg een ontstellend remmende factor op de welvaart.
  1. Een bank produceert niets;
  2. Een bank creëert slechts verplichtingen (schulden) voor een ander;
  3. Een bank  rekent voor de gecreëerde schuld een boete en noemt dat “rente”;
  4. Doet de bank het niet goed, dan gaat hij niet failliet, maar dan wordt de overheid=belastingbetaler aangesproken.
Banken zijn door het fabriceren van schulden in staat geld te verdienen met niets doen. Alles draait om “zekerheden” (onderpand). Door een aantekening in het grootboek wordt een vordering gecreëerd op iemand die geld leent en daar in ruil een onderpand voor levert, totdat de schuld is afgelost. Iemand die een huis bouwt, laat de bank een schuld aantekenen, levert zijn huis in als onderpand en betaalt dertig jaar lang rente en aflossing.
Rente veroorzaakt alle inflatie en niets anders. Door het rekenen van 5% rente komen we aan het eind van de rit gegarandeerd 5% tekort. De enige manier om dat “recht te trekken” is die ontbrekende 5% bij te drukken. Een “econoom” gaat ons vervolgens voorliegen, dat inflatie een gevolg is van overbesteding. Daarom zijn alle economen overbetaalde professionele, hoogopgeleide oplichters en medeplichtig aan fraude. Allemaal, stuk voor stuk, hoe aannemelijk hun verhalen ook mogen klinken. Zij draaien altijd om de hete brei heen: het inflatiespook is een gevolg van het rente-gedrocht.

Wat is er aan te doen?

Om adequaat maatregelen te nemen om dit misdadige fenomeen te liquideren, moeten we nagaan hoe het zo is kunnen ontstaan. In vroeger jaren waren de goudsmeden de eerste bankiers. De goudsmid sloeg uw klompje goud op in zijn kluis en u ontving daarvoor een kwitantie. Deze kwitantie werd voorzien van een mooi ontwerpje en dito stempeltje en het werd “geld” genoemd. U kon zonder met al dat zware goud te slepen makkelijker betalingen doen. Op die kwitantie stond vermeld: “Goed voor 1 ons zuiver goud”, om maar een voorbeeld te geven en desgewenst konden we met die kwitantie ons klompje goud weer terug halen.
De goudsmid deed geheimzinnig over het goud wat hij in zijn kluis had, immers het gevaar van de bankroof lag op de loer. Wellicht sleepte hij ‘s nachts zijn vooraden wel naar een centrale kluis, waarvan niemand het bestaan kende. De goudsmid dacht eens goed na en kwam met een lumineus plan. En daar ging het dus voor 99,9% van de samenleving drastisch fout.

Gelegaliseerde valsemunterij: De Grote Bankfraude

Want wat was er gemakkelijker dan wat extra kwitanties voor een klompje goud uit te schrijven en die tegen betaling van een kleiner klompje goud uit te lenen? Die kwitanties circuleerden door de gehele economie en gaven nog steeds recht op dat klompje goud. Maar bijna niemand deed dat, immers dat klompje goud lag veilig in een kluis. Theoretisch althans…… Want de ramp zou niet zijn te overzien, als alle kwitanties zouden orden ingewisseld voor klompjes goud: dat is er dus niet. Dit is wat we nu een “bankrun” noemen, banken die onder bewaking van militairen de voordeur op slot moeten doen omdat de Grote Bankfraude aan het licht komt. Dat is het probleem waar we vandaag mee hebben te maken. Zekerheden vallen weg, banken halen hun onderpand binnen en wat ze tekort komen wordt geclaimd bij de overheden, de belastingbetalers en de pensioenfondsen.
Het heffen van rente is een terminaal systeem en kan niet standhouden.
Banken zijn overbodig, tenzij……
Als we terug zouden gaan naar de basis, dan wordt het leven er voor de maatschappij een stuk simpeler op. De bank herneemt zijn oude functie en die is tweeledig.
  1. Een bank doet dienst als opslagplaats voor geld wat niet direct nodig is en rekent daar een prijs voor.
  2. Een bank mag geen geld uitlenen, behalve na toestemming van de mensen die het geld daar in opslag hebben gegeven, volgens een “intekensysteem”.
Dit is de functie van een bank in particuliere handen. Een pakhuis en geldbeurs, meer niet.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
De tweede stap van de systeemhervorming komt in een volgend artikel aan de orde. Daarbij draait het om het grotendeels afschaffen van “geld”, daar waar het geen functie heeft. Geld mag geen handelswaar zijn, hoogstens een reserve-middel. Met geld mag geen geld worden verdiend, derhalve. Op geld mag geen rente worden geheven, immers het tekort moet ergens vandaan komen. Geld mag alleen de factor arbeid vertegenwoordigen en slechts dienen als ruilmiddel. Lees HIER DEEL II van “Banken zijn overbodig”


In het voorgaande artikel hebben wij gesproken over De Grote Bankfraude in de vorm van gelegaliseerde valsemunterij. Veel mensen bekruipt een gevoel van ongeloof: “Zo simpel kan het toch niet zijn?” Wij hebben echter vastgesteld, dat het inderdaad wél simpel is. Zoals u weet zijn de beste patenten toonbeelde van eenvoud. Iedereen had het kunnen bedenken. En zo zit het  met het zogenaamde “bankieren” ook.

De ontstellende eenvoud is gebaseerd op geheimzinnigheid en bedrog. Een van de Rothschilds zei ooit over dit systeem: “Een miniem kleine groep begrijpt en gebruikt het mechanisme, omdat ze er beter van worden. Een iets groter groepje meent ten onrechte het te begrijpen en denkt er door te collaboreren, beter van te worden.  De grote massa begrijpt het volstrekt niet, maar denkt er niet zonder te kunnen”.  
U wilt van ons wel aannemen, dat in dat eerste minieme groepje slechts een enkeling de dienst uitmaakt, men spreekt over een “pentagon”, een vijfmanschap; vrouwen komen niet aan bod.

Naar een Volksbank?

We kunnen met zekerheid vaststellen dat het instituut “staat” het volk niet vertegenwoordigt, omdat het de gedaante van een juridisch rechtspersoon heeft aangenomen. Omdat een miljoen Nederlanders direct afhankelijk zijn van hun inkomen van de overheid, zal er weinig oppositie tegen komen. De Nederlandse economie draait vermoedelijk voor meer dan 60% op rondgepompt belastinggeld en subsidies en ook dat is een reden dat “de staat” dusdanig is ingebed in onze maatschappij, dat het een welhaast onmogelijk te kraken noot lijkt te zijn. Omdat de staat zich gedraagt als een zelfstandig opererende entiteit, wordt het gevaar steeds groter, dat deze zich tegen de bevolking gaat keren.
Via het belastingwapen wordt de staat onderhouden. Dit afpersingsmechanisme is inderdaad ook van alle tijden. In maffiakringen heet dat systeem “racketeering”, het betalen van beschermgeld. Er wordt eerst een probleem gecreëerd in de vorm van “algemeen belang”, vervolgens roept iedereen om een oplossing van de overheid en deze draagt uiteraard de “oplossing tegen betaling” aan.
Zoals we in het vorige artikel reeds hebben vastgesteld, is de inflatie een direct gevolg van het rekenen van rente. Het heffen van belasting is van dezelfde orde. Ook dit verhoogt de inflatoire werking van geld. Door het stichten van een Volksbank zonder winstoogmerk door de Nederlandse staatsburgers, kunnen er een massa problemen op voorhand worden opgelost.

Geld ontleent bestaansrecht aan de factor arbeid.

Door te werken als een soort Monetair Kadaster kan aan deze regel worden voldaan. 
We nemen weer het voorbeeld van het bouwen van een huis. Het geld wat daarvoor is benodigd, wordt tijdens het verrichten van de prestatie in roulatie gebracht en geregistreerd bij het “Monetair Kadaster” afdeling van de Volksbank. Dit geld gaat de economie in en na dertig jaar is het huis afgelost en het geleende bedrag weer teruggestort bij de Volksbank, waar de schuld tenslotte bij het “Monetair Kadaster” wordt doorgehaald. U bezit het huis en het geleende bedrag is weer aan de economie onttrokken. Mét rente had u dat huisje drie keer betaald en niemand weet waarom. Het heeft alleen maar ellende teweeggebracht om dat extra geld aan de economie te onttrekken.
Geld kan dus pas ontstaan als er arbeid tegenover staat en niets anders. U zult zeggen: “Goud, dat heeft toch ook een bepaalde waarde?” Natuurlijk heeft goud een waarde en wel véél meer dan de € 1.500+, die er nu voor wordt betaald. Vooropgesteld dat u over dat goud kunt beschikken (vastpakken) en er verstand van heeft. Wij vrezen dat de goudvoorraden in veel gevallen “virtueel” zijn, niet veel anders dan het monetaire systeem van het banken-kartel waar we van af willen. Naast kernenergie is goud overigens een van de meest vervuilende milieubelasting die u kunt bedenken. Voor het delven en isoleren van puur goud is magnifiek veel kwik nodig. Zwaar giftig, maar het wordt niet opgeruimd. Er is wel eens uitgerekend, dat goud het honderdvoudige waard is, als er “milieu-neutraal” wordt gewerkt. Maar het systeem is helaas corrupt. Er worden miljardeninvesteringen gepleegd om rotzooi te maken, maar er komt geen cent beschikbaar om het weer op te ruimen!
Maar door het elimineren van allerlei overbodige elitaire voordeeltjes als rente en belastingen neemt de druk op de maatschappij navenant af. Alleen arbeid wordt beloond en betaald en we zullen zien, dat er plotseling veel meer productiviteit mogelijk is. Als de productiviteit wordt verhoogd, neemt ook de vraag naar extra immigratie af. Door het afschaffen van subsidies (=concurrentie-vervalsing) worden per saldo de nu ontstane tekorten weggezuiverd.

Bancair incassobureau: De Belastingdienst

De staat heeft jaarlijks zo rond de € 250 miljard nodig. Door van alles en nog wat te belasten wordt dit bedrag bij elkaar geschraapt. Bij eventuele tekorten worden de lasten verder verhoogd, in plaats van een keiharde sanering toe te passen. De overheid groeit steeds door en het besteedbaar inkomen verdampt. Belasting mag alleen bij de “eindgebruiker” worden weggehaald en niet via de werkgever. Degene die aangifte doet moet via een invulformulier globaal kunnen zien waar zijn afgedragen penningen aan worden besteed.
Door nu belastingen op arbeid achterwege te laten en het geld gratis ter beschikking te stellen  is er voor de mensen een veel groter netto besteedbaar inkomen beschikbaar. Het eerder besproken principe van “Met de pet rond” zal er voor zorgen dat op basis van vrijwilligheid de noodzakelijke voorzieningen intact te houden. Waar de mensen geen geld voor over hebben is dus kennelijk overbodig.
Door zo kleinschalig mogelijk te werken kunnen een enorme hoeveelheid vervuilende kilometers worden geëlimineerd, met name van leeg vrachtverkeer, altijd nog bijna 50% van het totaal aantal kilometers. Kleinschaligheid is ook toe te passen op de opwekking van energie, ook hier kost transport verlies aan rendement.
Zo zijn er nog veel meer voordelen te ontdekken die er toe leiden dat de vlucht naar voren kan worden gestopt. De Nederlandsche Bank is nog steeds in particuliere handen. Dit is te onderkennen aan de samenstelling van de Raad van Commissarissen. De familie met de gestolen achternaam “Van Oranje” had een vaste zetel in die raad. Sinds een aantal jaren is de familie niet meer vertegenwoordigd, omdat alle Nederlandse bezittingen, met uitzondering van een grote portefeuille onroerend goed, in het buitenland is ondergebracht. De belangen in Shell worden behartigd door figuren als Bolkesteijn, Frits.
De Nederlandsche Bank kan fuseren met ABN-AMRO tot de Nederlandse Volksbank, in eigendom van alle stemgerechtigde burgers. Deze Volksbank heeft als hoofactiviteit het opslaan en bewaren van de resterende Nederlandse goudvoorraad, het bewaken van de Nederlandse reserve-valuta (Gulden) en het beheren van de gemeenschappelijke bodemschatten. De ABN-AMRO kantoren worden ingericht als filialen om geld op te slaan en transacties te doen. De staatsbank mag niet worden verkocht, mag ook niet opnieuw naar de beurs, maar moet worden verdeeld onder de stemgerechtigde Nederlandse staatsburgers in gelijke delen.  Met dank aan Wouter Bos. U zult zeggen: “Maar dat is toch concurrentie-vervalsing ten opzichte van particuliere banken?” We adviseren u eerst nog eens goed naar de titel van dit stuk te kijken. Vervolgens zullen tegenstanders van dit plan fel protesteren, omdat hun eigen belang wordt geschaad. Die tegenstanders adviseren wij eveneens de titel van dit stuk goed te onthouden.
Het schijnt overigens wel, dat Rijkman Groenink, topman van ABN-AMRO van destijds, naast de € 32 miljoen verkoopcommissie de gehele kunstcollectie van de bank achterover heeft gedrukt. Die collectie komen we te zijner tijd wel even bij hem ophalen, c.q met hem afrekenen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten