Search This Blog

Translate

Pagina's

donderdag 16 augustus 2012

SOPN Partijprogramma


1. Programmapijlers

Het partijprogramma van de SOPN is gestoeld op vier pijlers:
o Samenhang
o Openheid
o Participatie
o Natuurzuiver

Samenhang
Een kernprobleem van het huidige overheidsbeleid is de vergaande versnippering. Verspilling
door langs elkaar heen werken en zelfs tegenstrijdige wet- en regelgeving zijn hiervan het
gevolg. In plaats van beheersing via verdeling staat de SOPN besturing vanuit samenhang
voor. De nadruk ligt daarbij op een integrale aanpak van locale knelpunten door de
betrokkenen zelf. Dit betekent het stimuleren van oplossingen die vanuit de basis ontstaan en
gedragen worden, in plaats van het van bovenaf trachten deze op te leggen. De SOPN
benadert ieder aspect of facet altijd vanuit de heelheid van het geheel, wat veelal wordt
aangeduid als (w)holisme.

Openheid
Ten aanzien van vele essentiële onderwerpen biedt de overheid momenteel onvoldoende
openheid van zaken. De SOPN staat voor volledige openheid. De SOPN streeft ernaar om alle
feiten omtrent bijvoorbeeld verborgen gezondheidsrisico’s, baanbrekende innovaties en
ongeïdentificeerde vliegende objecten volledig in de openheid te brengen. Niemand heeft
immers het recht anderen deze cruciale informatie te onthouden. Ook beoogt de SOPN alle
besluitvormingsprocessen voortaan volkomen transparant te laten zijn, zodat ook daarin
volledige openheid zal zijn. De SOPN neemt daarin zelf het voortouw.

Participatie
Door op de SOPN te stemmen geeft niemand de eigen zeggenschap (= stem!) weg. De SOPN
zal namelijk alle belangrijke beslissingen altijd eerst voorleggen aan haar kiezers. Daarna zal
het stemgedrag van de SOPN-kamerleden overeenkomstig deze uitkomst zijn. Dus als 80%
van de SOPN-kiezers ‘voor’ stemt, en 20% tegen, dan zullen vervolgens ook 80% van de
SOPN-kamerleden voor stemmen, de rest tegen. Deze stemfunctionaliteit
zal daartoe tijdig aanwezig zijn op de SOPN-website,
waar de kiezers tevens hun zegje kunnen doen over alles wat hen aan
het hart gaat met betrekking tot de vaderlandse politiek. Daarmee
bedrijft de SOPN geen politiek voor de kiezers, maar participatie door
de kiezers. Door deze principiële keuze voor participatie brengt de
SOPN de zeggenschap daar waar deze hoort, namelijk bij de
bevolking: echte volksvertegenwoordiging dus!

Natuurzuiver
Wanneer we op de huidige wijze doorgaan, dan stevenen we recht af op een ecologische ramp
waar nog vele generaties de wrange vruchten van zullen gaan plukken. Voor de SOPN is dat
onacceptabel. Het overheidsbeleid dient volgens de SOPN per direct paal en perk te stellen
aan alles wat niet natuurzuiver is. Daarnaast dient ruim baan te worden gegeven aan alle
innovaties die het herstellen van de natuurzuiverheid bevorderen. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om natuurzuivere energieopwekking, natuurzuivere landbouw, natuurzuivere
gezondheidsbevordering en natuurzuiver bankieren.

Partijprogramma SOPN versie 2 (29 mei 2012) 4
2. Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan het SOPN-partijprogramma:
o De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarin staat bijvoorbeeld dat alle
mensen gelijkwaardig worden geboren. Voor de SOPN betekent dit dat alle mensen
evenwaardig zijn, en dat er dus voor niemand een uitzondering wordt gemaakt. Dit is
daarmee tevens de voornaamste interpretatie die de SOPN geeft aan artikel 1 van de

Nederlandse Grondwet.
o Respect voor alle zienswijzen. Ieder mens heeft het recht om zaken op een eigen wijze te
bezien. Iedereen die uiting geeft aan de eigen zienswijze, die heeft verder recht op een
respectvolle ontvangst door iedere toehoorder. De SOPN streeft niet naar geforceerde
consensus waardoor er voor alle belangrijke zaken slechts één algemeen geldende
zienswijze zou moeten ontstaan. De kracht van een samenleving is juist dat al die
verschillende zienswijzen naast elkaar kunnen en mogen bestaan. Daarmee voorkomen we
de tunnelvisie en de oogkleppen die ons momenteel op vrijwel alle gebieden onnodig
beperken en zelfs schade berokkenen.

o Eigen verantwoordelijkheid. De SOPN beoogt om mensen te stimuleren om hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen voor alles in hun eigen leven. Dit betekent niet dat
hulpbehoevenden aan hun lot worden overgelaten. Dit betekent wel dat niemand besluiten
mag nemen voor een ander. De enige uitzondering hierop is wanneer die ander volledig
verantwoordelijk is voor de persoon in kwestie, zoals ouders dat zijn voor hun jonge kind.

o Voorkoming van de ineenstorting. Doorgaan op de huidige voet leidt onherroepelijk tot
een complete financiële en economische ineenstorting. De oude politiek durft dit niet
onder ogen te zien. De SOPN wel. De enige manier om deze ineenstorting te voorkomen is
het roer nu radicaal om te gooien. De SOPN staat daarom ingrijpende beleidswijzigingen
voor, die in het volgende deel als een lijst van prioriteiten worden opgesomd.

o Locale verbondenheid. De bewering dat grotere organisaties doelmatiger kunnen opereren
dan kleinere blijkt juist het omgekeerde te zijn van de feiten uit de dagelijkse praktijk.
Door het bevorderen van kleinschalige, locale bedrijvigheid ontstaat de verbondenheid die
de leefbaarheid vergroot en de samenleving veerkrachtig maakt. Uiteindelijk zal hierdoor
Nederland veranderen in een netwerk van zelfvoorzienende leefgemeenschappen.

o Nationalisering van nutsfuncties. De dienstverlening van de nutsfuncties is destijds
geprivatiseerd met als argumenten dat hierdoor de kwaliteit zou stijgen en dat de kosten
zouden dalen. De praktijk wijst al enige tijd ontegenzeggelijk het omgekeerde uit,
namelijk dat deze privatisering juist tot hogere kosten en lagere kwaliteit heeft geleid.

Deze functies zijn er echter voor de bevolking, en nadrukkelijk niet andersom. Daarom
worden al deze privatiseringen weer teruggedraaid via het nationaliseren van alle functies
die in de huidige samenleving het algemene nut of belang dienen. Daardoor zullen de
kosten omlaag gaan, en zal de kwaliteit van de verlening van deze diensten stijgen.

Partijprogramma SOPN versie 2 (29 mei 2012) 5
3. Prioriteiten
De SOPN staat de volgende ingrijpende beleidswijzigingen voor:
o Invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlander. Hiermee vervallen gelijktijdig
alle uitkeringen, toelagen, subsidies en andere (inkomensaanvullende) maatregelen,
waardoor niemand meer dan het basisinkomen van de overheid kan ontvangen. Ook de
wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) komt daarmee te vervallen, evenals
gezondheidskeuringen en alle diensten die hierbij betrokken
zijn, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(UWV). Dit betekent een radicale verandering van de arbeidssituatie,
wat gepaard gaat met ingrijpende wijzigingen voor alle
organisaties die daarmee te maken hebben. Dit onvoorwaardelijke
basisinkomen is leeftijdsonafhankelijk en geldt ook
voor Nederlanders die in het buitenland verblijven. Daarmee komt ook de algemene
ouderdomswet (AOW) te vervallen, evenals het kindgebonden budget. Uiteraard betekent
dit ook de afschaffing van de arbeidsplicht.

Denk je dat deze beleidswijziging financieel niet haalbaar is? Zullen we de Algemene
Rekenkamer dan maar eens vragen om dit door te rekenen? We kunnen ook zelf even snel een
rekensommetje maken: ongeveer 1,5 miljoen mensen ontvangen momenteel een bijstands-,
werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast zijn er ruim 1 miljoen
ambtenaren en 3 miljoen AOW-ers. Van de overige Nederlanders hebben bijna 4 miljoen een
leeftijd onder de 18 jaar. Tellen we alle gelden die deze mensen direct of indirect ontvangen
op bij alle bedragen die niet langer uit de staatskas komen, en we delen dat totaalbedrag door
het aantal Nederlanders, dan komen we al bijna uit op een redelijk basisinkomen voor
iedereen. Het idee van een vast basisinkomen voor iedere Nederlander is dus niet alleen
financieel haalbaar en bovendien uiterst humaan, het voorkomt daarnaast ook nog eens erg
veel onnodig werk en bijbehorende administratieve rompslomp. Nederland was altijd al een
verzorgingsstaat. Het grote verschil is dat we nu de gelden eerlijk zullen gaan verdelen.

o Gratis standaard openbaar vervoer. Iedere Nederlander heeft het recht om zich binnen de
eigen landsgrenzen kosteloos te verplaatsen. Ook buitenlandse gasten mogen van deze
gratis vervoersdiensten gebruik maken. Daartoe worden alle vervoersbedrijven
genationaliseerd.

o Gratis standaard internetdiensten. Iedere Nederlander heeft het recht op vrije informatieuitwisseling.
Daartoe dient iedere aanbieder een gratis internetbasispakket te leveren. De
overheid betaalt hiervoor een standaardbedrag per aansluiting (maximaal één per
Nederlander).

o Gratis standaard telefoondiensten. Iedere Nederlander heeft het recht op vrije onderlinge
communicatie op afstand. Daartoe worden de eerste 500 maandelijkse uitgaande
belminuten per aansluiting van alle gesprekken tussen vaste telefoonlijnen gratis. Daartoe
worden de betreffende onderdelen van de telecombedrijven genationaliseerd.

o Gratis standaard postdiensten. Alle poststukken tot 100 gram kunnen in het binnenland
voortaan gratis worden verstuurd. Daartoe worden ook de postale diensten genationaliseerd.

o Stopzetten van de financiering van onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten. In plaats
daarvan krijgt iedere Nederlander een ontwikkelbudget dat naar eigen keuze en timing kan
worden aangewend voor de financiering van de persoonlijke ontwikkeling. Gelijktijdig

Partijprogramma SOPN versie 2 (29 mei 2012) 6
wordt de leeftijdsgebonden leerplicht afgeschaft, en vervangen door het leeftijdloze
ontwikkelrecht.

o Monetaire stabiliteit. Nederland gaat opnieuw een eigen valuta invoeren (de Terra).
Daarbij komt een algeheel verbod op het systeem van fractioneel bankieren, evenals op
het hanteren van rente. Ook worden alle vormen van financiële producten verboden. Geld
dient voortaan uitsluitend als waardevast ruilmiddel (‘gegrond in de Aarde’).

o Nationaliseren van de banken. De bancaire functies die het algemeen nut dienen worden
genationaliseerd. Daarmee volgt Nederland het inspirerende voorbeeld van IJsland.
Wat in IJsland kan, dat kan hier ook!

n IJsland werd de volledige regering ontslagen nadat het de bevolking duidelijk was
geworden hoe de financiële praktijken werkelijk in elkaar staken. Vervolgens werd de premier
officieel aangeklaagd voor een volksrechtbank. De bevolking besloot tevens via een
referendum om de schulden, die door deze praktijken waren ontstaan, niet af te betalen.
Daarna werden de banken genationaliseerd en ging een groepje IJslanders aan de slag met het
herschrijven van hun grondwet. IJsland kan ons dus inspireren over hoe een echte democratie
kan functioneren. Vreemd dat de mainstream media tot op heden nog geen woord heeft gerept
over deze stille revolutie waarbij de bevolking tracht de onafhankelijkheid van het eigen land
te herstellen. In Nederland zullen we echter nog een stapje verder gaan dan de IJslanders.

o Wegwerken van de staatsschuld. De Staat der Nederlanden zal haar
schulden op de kortst mogelijke termijn aflossen op basis van de
werkelijke waarde van de openstaande bedragen, gecorrigeerd op
het gehanteerde, fractionele percentage en de betaalde rente. Dit
alles zal in volledige transparantie worden gedaan, zodat ook
particulieren op eenzelfde wijze weer schuldenvrij kunnen worden.
Op naar een onschuldig Nederland en onschuldige Nederlanders!

o Herstellen van de Republiek. De monarchie in Nederland is onrechtmatig. De betrokken
personen zullen worden berecht voor de schade die is toegebracht aan de Nederlandse
bevolking. De Republiek der Nederlanden wordt een onafhankelijke natie.

o Herziening van naamgevingen. Vele straten, pleinen, gebouwen, bruggen, scholen en
dergelijke zijn vernoemd naar personen met een twijfelachtige reputatie of erger. Met de
wetenschap van nu gaan we deze historische onwetendheid herstellen door deze
naamgevingen aan te passen.

o Gelijkstelling van alle organisaties. Alle organisaties zijn belastingplichtig over de
behaalde winst. Uitzonderingen voor bijvoorbeeld kerken of goede doelen worden niet
langer gemaakt. Alle financiële tegemoetkomingregelingen voor organisaties, waaronder
subsidies, worden afgeschaft.

o Fundamentele verandering van het belastingstelsel. De omzetbelasting wordt per direct
afgeschaft. Daarnaast komt er één tarief voor winstbelasting van 25% voor zowel
particulieren als bedrijven. Iedere particulier die producten of diensten verkoopt wordt
voortaan beschouwd als een éénmanszaak waarvoor geen inschrijving bij de Kamer van
Koophandel meer nodig is. Het zogeheten burgerservicenummer (BSN) doet dan tevens
dienst als identificatienummer van de éénmanszaak. Met grote ondernemingen wordt
verder niet langer onderhandeld over de belastingafdracht. Bepaalde organisaties zullen
tevens aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is toegebracht aan de Nederlandse
samenleving. De betrokken personen zullen worden berecht. Verder kunnen alleen
Nederlandse organisaties opereren op het Nederlandse grondgebied.

o Wegenbelasting op basis van gereden kilometers. De wegenbelasting wordt gekoppeld aan
de mate van het gebruik van de wegen. De overheid wordt verantwoordelijk voor de
Partijprogramma SOPN versie 2 (29 mei 2012) 7
distributie van brandstoffen. De belasting op personenauto's en motorrijwielen (BPM)
wordt afgeschaft. De overheid geeft de hoogste prioriteit aan het ontwikkelen van
natuurzuivere transporttechnologie.

o Afschaffing van alle subsidies. De overheid betaalt direct of indirect voor alle benodigde
basisvoorzieningen voor haar bevolking. Indien er behoefte is aan aanvullende
voorzieningen, dan dient de betreffende persoon dit zelf te financieren.

o Opheffen van de zorgverzekeringswet 2006. Het gelegaliseerde monopolie op slechts één
visie op ziektebestrijding wordt onherroepelijk opgeheven. Er wordt ruim baan gegeven
aan alle mogelijke visies op gezondheid en de betekenis van ziektesymptomen. Daardoor
komen de meest gezondheidsbevorderende visies als vanzelf boven drijven. Initiatieven
als Artabana worden gestimuleerd om de betaalbaarheid en de doeltreffendheid van
gezondheidsbevordering te vergroten.

o Geen belangenverstrengeling. De invullingen van functies en rollen met verschillende
belangen worden voortaan strikt gescheiden gehouden om zo belangenverstrengeling te
voorkomen, en de eventuele schijn daarvan te voorkomen. Daarmee komt per direct een
radicaal einde aan de enorme omvang van alle huidige gelegaliseerde belangenverstrengelingen,
met name in de politiek, de rechtspraak, de zorg en de media.

o Geen etikettering van mensen. Iedere mens is uniek. Stigmatiserende systemen als DSM-5
worden per direct verboden, evenals alle gestandaardiseerde diagnosebehandelingcombinaties
(DBC’s) en het labelen van mensen met stempels als ADHD, ADD, Asperger,
DCD, dyslexie, dyscalculie, ODD-CD of PDD-NOS. Daarmee wordt immers geen recht
gedaan aan de uniciteit van ieder mens, en worden bovendien de
omgevingsinvloeden geheel ten onrechte buiten beschouwing
gelaten.

o Herziening van alle opsluitingen. Alle mensen die momenteel
opgesloten zitten in penitentiaire inrichtingen of psychiatrische
instellingen hebben recht op een herziening van deze vrijheidsberoving.
Naar verwachting is deze inhechtenisneming in de
meeste gevallen onrechtmatig geweest, omdat dit veelal is
gedaan vanuit onwetendheid, onkunde of onzuivere motieven.

o Respect voor alle planten en dieren. Er komt per direct een definitief einde aan alle
beestachtige praktijken in de veeteelt. Ook wordt er openheid gegeven over de relatie
tussen het nuttigen van dierlijke producten zoals zuivel en het ontstaan van zogeheten
‘welvaartsziekten’. De gehele agrarische sector wordt opnieuw ingevuld vanuit
natuurzuiverheid inclusief het welzijn van flora en fauna.

o Verbeteren van de voedingskwaliteit. Er komt per direct een compleet verbod op het
produceren of verhandelen van genetisch gemanipuleerde voeding. Alleen natuurzuivere
landbouw wordt toegestaan, evenals de import van uitsluitend natuurzuivere
voedingsproducten. Kwalitatief laagwaardige voeding krijgt een afremmingsbelasting van
50% bovenop de verkoopprijs. Dat geldt tevens voor alle schadelijke voedingsmiddelen.

o Reguleren van de hennepteelt. Hennep of cannabis is een zeer voedzame en uiterst
geneeskrachtige plant, waarvan tevens allerlei producten zoals olie en kleding kan worden
gemaakt. Velen kennen deze plant alleen van de drugs die ervan gemaakt kunnen worden,
zoals marihuana en hasjiesj. Dit is echter bijzaak. Hennep is een uiterst waardevolle plant.

o Opheffen van de publieke omroepen. Daarvoor in de plaats komt een reclamevrije
volksomroep die uitsluitend een informerende functie heeft op basis van onpartijdigheid.
Iedere Nederlander heeft het recht om deze informatie gratis te ontvangen via de kabel. De
overheid betaalt hiervoor een standaardbedrag per aansluiting. Indien het nieuws
afkomstig van de volksomroep toch vanuit een bepaalde zienswijze wordt gebracht, dan
wordt dat altijd expliciet aangegeven. Bovendien zullen er dan altijd ter compensatie

Partijprogramma SOPN versie 2 (29 mei 2012) 8
andere zienswijzen naast worden gezet, zodat de ontvanger zichzelf hiervan een
genuanceerder beeld kan vormen.

o Opheffen van de pensioenfondsen. De tegoeden van deze fondsen worden per direct naar
rato uitgekeerd op basis van de hoeveelheid betaalde pensioenpremie. Het achterhaalde
idee van ‘met pensioen gaan’ zal verdwijnen, omdat iedereen immers voortaan zelf mag
bepalen of en wanneer er wordt gewerkt.
Iets verandert nooit (ten goede) doordat het wordt bestreden. De enige weg daartoe is
het creëren van het nieuwe, waardoor het bestaande overbodig wordt.

o Onteigenen van alle percelen. Grondbezit wordt niet langer mogelijk. Het gehele
grondgebied van de Staat der Nederlanden wordt beschouwd als zijnde eigendom van
Moeder Aarde. De huidige eigenaren mogen het gebruik van de betreffende percelen
continueren op voorwaarde van goed beheer. Bij onvoldoende natuurzuiver beheer volgt
gedeeltelijke of gehele ontruiming. 
Alle grondstoffen zoals aardolie en aardgas vallen toe aan de Staat, die deze tegen een vaste prijs uitsluitend mag verkopen aan Nederlandse inwoners. De betreffende bedrijven worden daartoe genationaliseerd, en dat geldt ook voor de elektriciteitsopwekkende bedrijven. Bij benutting van grond voor commerciële
doeleinden is pachtgeld aan de Staat verschulding.

o Schadeloos stellen van woningeigenaren. De eigenaren van verhuurde woningen worden
via nadere in te vullen regelingen schadeloos gesteld. Daarna kunnen alle huurwoningen
gratis worden bewoond op voorwaarde van goed onderhoud. Bij onvoldoende onderhoud
vervalt het recht om in de betreffende woning te wonen. Ook verstrekkers van
hypothecaire geldleningen worden schadeloos gesteld op basis van de werkelijke waarden.
Daarna zijn alle woningen hypotheekvrij. De wet waardering onroerende zaken (WOZ)
komt te vervallen, evenals de hypotheekgerelateerde belastingaftrek.

o Betere benutting van gebouwen. Voor leegstaande panden worden herbestemmingen
gevonden. Indien dit niet mogelijk is volgt sloop. Daardoor verschuift de focus van
uitbreiden naar ‘inbreiden’. Indien er toch nieuwbouw nodig is, dan zal dit op een
natuurzuivere wijze worden gedaan, rekening houdend met aardkundige waarden, de
natuurlijke omgeving en de behoeften van de bewoners.

o Geen wegwerpcultuur. Afvalloze productieprocessen worden gestimuleerd en verder
ontwikkeld. Er komt een grondige herziening van de wijze waarop producten worden
verpakt. Aangescherpte regelgeving zal daarnaast tot forse toename leiden van de
levensduur van vele producten, die nu vanwege het streven naar winstmaximalisatie door
de producenten en de handelaren opzettelijk laag wordt gehouden.

o Bestuurlijke vernieuwing. De invulling van het openbaar bestuur in Nederland is allang
niet meer van deze tijd. Per direct zal de Eerste Kamer worden afgeschaft, evenals alle
benoemingen van bovenaf. Voortaan wordt iedere bestuursfunctie uitsluitend vanuit de
basis ingevuld.

o Internationale ontkoppeling. Nederland trekt zich terug uit internationale samenwerkingsverbanden
die niet het belang van de bevolking dienen, zoals de Europese Unie (EU) en de
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Daarmee komt tevens een streep door
alle uit ‘Brussel’ afkomstige wet- en regelgeving. Ook stoppen per direct de betalingen en
andere oude verplichtingen in het kader van deze internationale samenwerkingsverbanden.
Hulp aan andere landen wordt uitsluitend in natura geboden. Nederland beschouwt
zichzelf als een open provincie op deze bijzondere planeet, maar tolereert geen enkele
inbreuk op haar soevereiniteit en onafhankelijkheid.
Partijprogramma SOPN versie 2 (29 mei 2012) 9

o Militaire herzieningen. De nationale strijdkrachten worden voortaan ingezet als onder
andere grenswachten. De militaire oefenterreinen worden vrijgegeven voor natuurzuivere
bewoning, evenals de militaire bases die niet op de landsgrens liggen.

o Verbeteren van de luchtkwaliteit. Er komt per direct een algeheel verbod op het
uitsproeien van chemicaliën vanuit vliegtuigen. Dat sproeien is zichtbaar als de strepen in
de lucht die niet snel oplossen (zoals de uitlaatgassen van vliegtuigen, genaamd
condenssporen of ‘contrails’), maar juist urenlang zichtbaar blijven en steeds verder
uitwaaieren (waaraan de aanduiding ‘chemtrails’ is gegeven). Boven het Nederlandse
grondgebied zullen chemtrails sproeiende vliegtuigen door de luchtmacht worden
tegengehouden. Ook andere luchtvervuilers zullen worden aangepakt met fors
aangescherpte wet- en regelgeving. Zwaar vervuilende motorvoertuigen worden niet
langer toegestaan op de Nederlandse wegen en zullen eveneens bij de landsgrens worden
tegengehouden.

o Verbeteren van de waterkwaliteit. Ook de watervoorziening wordt genationaliseerd.
Daarna zullen er grondige, aanvullende, energetische zuiveringstechnieken worden
toegepast en wordt het leidingwater tevens volledig fluoridevrij gemaakt. Ook zullen
voortaan vitalisatietechnieken worden toegepast om de structuur van het water te
verbeteren, en technieken om de negatieve informatie opgeslagen in het water te wissen.

o Natuurzuivere leefomgeving. De gevaren van onnatuurlijke elektromagnetische straling
worden onderkend en er worden gepaste maatregelen getroffen om de natuurzuiverheid
van onze leefomgevingen te bevorderen. Ook wordt de ecologische hoofdstructuur
voltooid en wordt de biodiversiteit op een natuurlijke wijze vergroot. Daarnaast worden
milieuvervuilingen in de bodem hersteld met innovatieve saneringstechnieken die het
natuurherstellend vermogen activeren.

o Geen bestrijdingsmiddelen. Natuurlijke oplossingen worden gestimuleerd en waar
gewenst verder onderzocht en uitgewerkt.

o Mineralen in plaats van mest. Onze (landbouw-) grond heeft een steeds groter tekort aan
mineralen. Bemesting maakt dit probleem nog veel erger. De oplossing ligt in het opnieuw
mineraliseren van de bodem.
De SOPN streeft naar een betere wereld voor ons allemaal. In die wereld heeft ieder van ons
een gezond en welvarend leven, in harmonie met elkaar en met de natuur. Om dit te realiseren
brengt de SOPN wijsheid en liefde samen.

o Informatieve openheid. De informatie die de Staat verzamelt dient openbaar te zijn.
Daarom zullen alle opnames van de zogenaamde beveiligingscamera’s online te
raadplegen zijn om zo ten dienste te komen van de samenleving. Ook heeft iedereen het
recht de eigen persoonlijke gegevens in te zien die overheidsdiensten hebben verzameld.

o Innovatieve openheid. Kennis is van ons allemaal. Zowel wetenschap als technologie
komen volledig ten dienste te staan van de gehele mensheid, onze moederplaneet en alle
overige aardbewoners. Patenten, octrooien en dergelijke komen te vervallen. Het
opzettelijk achterhouden van innovatieve kennis en technologie wordt beschouwd als een
ernstige misdaad tegen de mensheid.

o Natuurzuivere energieopwekking. Elektrische of kinetische energie wordt zoveel als
mogelijk lokaal opgewekt en gebruikt. Er komt een verbod op kernenergie. Alleen
natuurzuivere wijzen voor energieopwekking worden toegestaan.

o Afschaffing van doorgeschoten wet- en regelgeving. Met de wetenschap van nu wordt de
totale wet- en regelgeving geëvalueerd en waar gewenst onmiddellijk aangepast. Alleen
wet- en regelgeving waarvan de betrokkenen het nut en de noodzaak inzien zullen van
kracht blijven.
Partijprogramma SOPN versie 2 (29 mei 2012) 10

o Kiesrecht op basis van woonplaats. Nu is het kiesrecht gekoppeld aan de nationaliteit. Dit
is niet alleen vreemd, maar ook zeer onpraktisch. In Nederland wonende buitenlanders
hebben immers ook het recht om te bepalen wat er in hun woon- en werkomgeving
gebeurt. Nu dienen ze in Nederland wel belasting te betalen, maar mogen ze hier niet
stemmen. Daarnaast is het erg duur om alle in het buitenland wonende Nederlanders wel
te laten stemmen. Dit is bovendien eveneens onzinnig, omdat deze buitenlandse
landgenoten immers onder een ander politiek regiem vallen. Het zou daarom beter zijn
indien zij invloed zouden kunnen uitoefen op dat regiem.

o Openbare berechting van misdadige overheidsfunctionarissen. De betreffende overheidsfunctionarissen
en bestuurders voor onder andere de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Voedingscentrum en de
meeste ministeries, provincie- en gemeentehuizen zullen publiekelijk worden berecht voor
gepleegde misdaden tegen de Nederlandse bevolking. Overheidsorganisaties worden
daarnaast fors ingekrompen op basis van het selectiecriterium van de toegevoegde waarde
voor de samenleving. Verschillende overheidsorganisaties worden opgeheven, zoals alle
provinciehuizen, de Raad van State en de RVD.

o Onderzoek naar misstanden. Van alle huidige en voormalige politici, artsen, bestuurders,
wetenschappers, journalisten, ondernemers en managers wordt onderzocht of zij willens
en wetens mee hebben gewerkt aan de gepleegde misdaden tegen de Nederlandse
bevolking op het gebied van onder andere het verhogen van de kans op gezondheidsschade,
doelbewuste misleiding en het achterhouden van essentiële informatie.

o Onderzoeken van de samenvoeging van Vlaanderen en Nederland. Gezien de overeenkomsten
in de moedertaal stelt de SOPN voor om de vijf Vlaamse provincies en de twaalf
Nederlandse provincies samen te voegen, mits hiervoor een breed draagvlak is onder
zowel de Vlamingen als de Nederlanders. Dit kunnen we beschouwen als een eerste stap,
genomen vanuit de basis, op weg naar een landsgrenzenloze planeet.

o Geen bezuinigingen en prijsverhogingen. Via bovenstaande beleidswijzigingen ontstaat
een stabiele samenleving met een waardevaste valuta. Woorden als inflatie, bezuinigingen
en prijsverhogingen zullen daardoor geheel uit ons dagelijks spraakgebruik verdwijnen,
evenals de woorden arbeid, pensioen, schuld en dwang.

Economische groei is als Sinterklaas
Velen geloven nog in de noodzaak van economische groei voor een stabiele samenleving. Zij
zijn als kleine kinderen die nog in Sinterklaas geloven. Wie echter in staat is om zelfstandig
na te denken over deze vermeende noodzaak, die komt er vroeg of laat achter dat deze
‘Sinterklaas’ helemaal niet bestaat. Sterker nog, de aanhoudende druk om te blijven groeien
om zo nog winstgevender te worden is het ultieme recept voor uiteindelijk een totale
ineenstorting van deze kortzichtige wijze van produceren en verkopen, en daarmee van de
gehele samenleving. Wil je hier meer over weten, lees dan online het zeer luchtig geschreven
boekje getiteld ‘Geloven in Sinterklaas; Wat is waar voor wie?’ via deze link:

Partijprogramma SOPN versie 2 (29 mei 2012) 11

4. Tot besluit

De SOPN is een bestuurlijke participatiebeweging. De SOPN is
dus geen politieke partij in de gebruikelijke zin van het woord.
Politiek neemt de zeggenschap af van de stemmers, en vaart
daarna een geheel eigen koers. Via alle mogelijke denkbare manieren, waaronder steeds meer
petities, proberen mensen deze voor velen ongewenste koers te beïnvloeden, iets wat zelden
tot nooit lukt. In de ogen van steeds meer mensen heeft de politiek daarom compleet gefaald.
Geef daarom niet langer jouw zeggenschap weg aan een politieke partij.

Wil je op 12 september aanstaande toch jouw stem uitbrengen, stem dan op de SOPN. Door op de SOPN te stemmen geef je jouw zeggenschap namelijk niet weg, want de SOPN legt alle belangrijke
besluiten eerst voor aan haar kiezers. De communicatietechnologie voor een volledige
participatie voor iedereen die mee wil besluiten is allang beschikbaar. Het geeft te denken
waarom de gevestigde politieke partijen deze echte democratie na al die jaren nog steeds niet
hebben ingevoerd.
Kijkend naar de geformuleerde prioriteiten op de voorgaande bladzijden kunnen we in ieder
geval de volgende conclusies trekken:

De SOPN is socialer dan de SP, liberaler dan de VVD, milieuvriendelijker dan
GroenLinks en democratischer dan deze en alle andere partijen samen.
Daarmee is de SOPN ‘de partij voor de mensen’, want de SOPN danst niet naar de pijpen van
de multinationals en het grootkapitaal.

Ook kiest de SOPN er bewust voor om geen verkiezingsprogramma te schrijven. Een dergelijk
programma is alleen bedoeld om kiezers te trekken. Het SOPN-partijprogramma is dus niet
alleen van kracht in de huidige periode richting de komende verkiezingen van de 150 zetels
van de Tweede Kamer. Het dient juist voornamelijk voor de periode na de verkiezingen!
Wil je inhoudelijk reageren op dit programma, stuur dan jouw reactie naar reacties@SOPN.nl.
Formuleer je jouw reactie volgens de communicatierichtlijnen van Fair Talk, dan is de kans
op miscommunicatie zo gering mogelijk: http://www.pateo.nl/PDF/FairTalk.pdf.

Veel te lang hebben we ons bang laten maken, en kon daardoor de angst regeren. Zullen we
nu voorbij die angst gaan en de liefdevolle wijsheid laten regeren? Zullen we op die wijze
samen gaan werken ter bevordering van samenhang, openheid, participatie en natuurzuiverheid?
Zullen we gezamenlijk de SOPN gebruiken om dit te realiseren?

Wil je ook dat 2012 het jaar van de verandering wordt, help dan mee om dit SOPN-veranderprogramma
te gaan realiseren. Samen maken we immers het verschil!
Laten we samen de politiek van binnenuit transformeren naar een zuivere volksvertegenwoordiging
via rechtstreekse participatie. Mag de SOPN daarom rekenen op jouw stem?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten